دوره های آموزشی

کارگردانی

مقدماتی/ پیشرفته

در این دوره به صورت تخصصی و عملی مباحث مرتبط با کارگردانی آموزش داده می‌شود.

تدوین

دوره کامل

در این دوره مباحث مربوط به تدوین فیلم سینمایی، مستند و … به صورت تئوری و عملی به صورت کامل آموزش داده می‌شود.